Banner Biela pastelka 2019

Skočiť na obsah

KS ÚNSS Nitra KS ÚNSS Košice

Odkaz na stránky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

video Bezpečne na cestách s bielou palicou


Aktivity

späť

To musíš zvládnuť sám

Na základe poznatkov pracovníkov KS a dobrovoľných funkcionárov ÚNSS je oblasť sebaobhajoby v rodinách a v okolí ZP dosť zanedbávaná – rodinní príslušníci mnohokrát preberajú úlohu „obhajcov“ záujmov ZP. Tento projekt mal za úlohu zvýšiť sebavedomie a naučiť ich súbor sebaobhajobných zručností.

Príklady situácií v ktorých je potrebná sebaobhajoba- pri komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím sa tretia osoba často zhovára so sprievodcom namiesto s ním, vodič nechce zobrať osobu so zrakovým postihnutím, ktorá je vlastníkom ŤZP s červeným pásom, do autobusu bez sprievodcu, zamestnávateľ odmieta prijať uchádzača so zrakovým postihnutím do zamestnania s odôvodnením zvýšeného rizika pracovných úrazov a pod. Projekt bol realizovaný ako 7-dňový pobyt s intenzívnym tréningom cez prednášky, modelové situácie, rolové hry ...

Cieľom projektu bolo:

Osemnásť zrakovo postihnutých účastníkov projektu získalo komplex schopností -poznať a vyjadrovať svoje potreby a presadiť ich riešenie použitím situácií primeraných nástrojov podporených komunikačnými zručnosťami.

Ľudia so zrakovým postihnutím získajú sebavedomé znalosti i skúsenosti pri zabezpečovaní svojich práv a záujmov, nadobudnú istotu, budú môcť ovplyvňovať postoje jednotlivcov i celej spoločnosti.

Rôzne teoretické poznatky ako aj sociálno-komunikačné či sebaobhajovacie zručnosti budú môcť využívať v rôznych situáciách nerovnakého zaobchádzania, s ktorými sa osoba so zrakovým postihnutím stretáva počas svojho života.
Môže ísť napríklad o problémy pri uplatnení sa na pracovnom trhu, doprave, vzdelávaní, či vybavovaní úradných záležitostí.

Súťaž sa koná pravidelne každé 2 roky, a to nielen z dôvodu, aby si súťažiaci zmerali svoje schopnosti, ale aj preto aby sme si pripomenuli význam objavu Louisa Brailla, ktorý je obrovský. Dnes už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali Braillovo bodové písmo a kde by ho nepoužívali. Louis Braille pripravil nevidiacim širokú cestu k poznatkom, vzdelaniu a kultúre, čím podstatne prispel k ich sociálnej integrácii. Braillov systém bodového písma je dielom geniálnej intuície a má nárok na plnú originalitu.

Účastníci projektu "To musím zvládnuť sám” sa zúčastnili aj na nasledujúcich aktivitách: